Iskalnik poslovnih prostorov

Uvod

Center Mirje je oblikovan tako, da ohranja značaj predela: to je hiša z vrtovi ob cesti. Med raznovrstnimi rešitvami izvedbe fasad je bila za gradnjo izbrana fasada obložena s keramičnimi ploščami. Višina novozgrajenega objekta ne presega po predpisih zahtevanih 10,00 metrov, in je postavljena zahtevanih 5,0 metrov od uličnega roba parcele. Objekt sestavljajo pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje ter tri kleti. Na zahodni strani je predvideno parkirišče za hitro dostavo in eno PM rezervirano za invalide. Pokritemu parkiranju so namenjeni prostori v kleteh: v prvi kleti za obiskovalce, v drugi in tretji kleti za uporabnike oz. zaposlene v objektu. Na južni strani je vhod za obiskovalce; zahodno pa je predvidena rampa za osebne avtomobile za dostop do kleti. Na južni, vrtni strani objekta bo v nivoju pritličja večja tlakovana  površina. Objekt je primeren, v nadstropjih, za zdravstvene ordinacije, v pritličju pa za trgovski lokal za drobno prodajo in ali pisarne.

V pritličju je vhodna avla z recepcijo in prostorom za varnostnika - vhod, poslovni prostori - pisarne, drogerija – lekarna oziroma trgovina, skladišče lekarne, sanitarije in garderobe za moške (zaposleni), sanitarije in garderobe za ženske (zaposlene), pomožni prostor – shramba ali arhiv, sanitarije za moške (obiskovalci), sanitarije za ženske (obiskovalke) ter predprostor s stopnicami in dvigalom.

V prvi etaži je predvidenih več pisarniških prostorov, sanitarije in garderobe za zaposlene za obiskovalce, čajna kuhinja, dva prostora namenjena arhivom, predavalnica, več možnosti za ordinacije, hodnik ter stopnišče z  dvigalom, hodnik, ter ne ogrevana odprta loggia trikotne oblike na južni strani.

Program drugega in tretjega nadstropja je v bistvu enak prvemu, le z manjšimi odstopanji pri številu oziroma velikosti posameznih prostorov.

Lokacija in opis situacije

Lokacija objekta je na zemljišču parcelna št. 73/57 k.o.: Krakovško predmestje. Na tej parceli je osnovna namenska raba prostora namenjena površinam za inštitute, za šolstvo in za zdravstvo (oznaka prostorske enote VI 2/1 – »Ob Aškerčevi cesti«, morfološka enota 5C/3). Podrobnejša namenska raba pa predvideva »območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo in kjer so med vrsto dopustnih osnovnih dejavnosti dovoljene družbene dejavnosti ter izjemoma in pod enakimi pogoji in če ne povzročajo motenj osnovnim dejavnostim so dovoljene še naslednje dejavnosti: administrativno poslovne (pisarne, biroji, specializirana trgovina, ….), trgovski lokali za drobno prodajo (osnovna preskrba in specializirana trgovina), storitvene dejavnosti in gostinski objekti.« Gradbena parcela je dokaj pravokotne oblike in meri 1.878,60 m².

Arhitekturna zasnova – oblikovna merila

Novogradnja zagotavlja oblikovno homogenost in identiteto območja in se prilagaja okoliškim ureditvam po zasnovi izrabe zemljišč, sestavi stavbnih mas, višinskim gabaritom in gradbeni črti, naklonu streh in slemen, razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji, merilu in razporeditvi fasadnih elementov, barvi in teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora in načinu izvedbe ograj. Novi prosto stoječi objekt je oblikovan tako, da ohranja značaj predela: to je hiša z vrtovi ob cesti. Arhitekturne rešitve sledijo oblikovnim zasnovam območja, so v skladu z oblikovno identiteto in homogenostjo območja, tako da se zunanje značilnosti objekta skladajo z značilnimi potezami gradnje v tem območju in se prilagodijo sosednjim objektom in ureditvam po zasnove izrabe funkcionalnega zemljišča, po odmiku od sosednjih objektov, po minimalni naravni osvetlitvi, po sestavi osnovnih stavbnih mas, po višini in gradbeni črti, po razmerju fasad in njihovi orientaciji, po merilih in razporeditvi fasadnih elementov, predvsem oken in vrat, po barvi in teksturi streh in fasad, po naklonu streh. Med raznovrstnimi rešitvami izvedbe fasad, ki jih je najti v tem območju urejanja je bila za gradnjo izbrana fasada obložena s keramičnimi ploščicami, med različnimi izvedbami streh, ki so v okolici in segajo od klasične dvokapne strehe s 45° naklonom, da večkapnih streh z manjšim naklonom in ravnih streh, s sklenjenim ali razklenjenim slemenom, pa je bila izbrana varianta ravne ne pohodne strehe. Višina novozgrajenega objekta ne presega po predpisih zahtevanih 10,00 metrov, in je postavljena zahtevanih 5,0 metrov od uličnega roba parcele. Prav tako odmik od sosednjih objektov in parcelnih meja upošteva sanitarne, požarne in prometno tehnične predpise. Absolutna kota urejenega tlakovanega terena je predvidena na koti +294.00 m n.v. Objekt ima predvideno pritličje, prvo in drugo nadstropje ter tri kleti. Na zahodni strani je predvideno parkirišče za hitro dostavo in eno PM rezerviran za invalide. Pokritemu parkiranju so namenjeni prostori v kleteh: v prvi kleti za obiskovalce, v drugi in tretji kleti za uporabnike oz. zaposlene v objektu. Na južni strani je vhod za obiskovalce; severno pa je predvidena rampa za osebne avtomobile za dostop do kleti. Na južni, vrtni strani objekta je v nivoju pritličja večja tlakovana  površina. Objekt, je predviden, v nadstropjih, za zdravstvene ordinacije, v pritličju pa za trgovski lokal za drobno prodajo in ali pisarne. 

Visoko pritličje (kota: -0,45 m): V pritličju  vhodna avla - vhod, poslovni prostori - pisarne, drogerija – lekarna oziroma trgovina, skladišče lekarne ter predprostor s stopnicami in dvigalom.
Prvo nadstropje (kota: + 3,10 m): V tej etaži je predvidenih več lokalov z namenom pisarn ali zdravstva. Predvsem pa mirna dejavnost.
Drugo nadstropje (kota: + 6,46 m): Program te etaže je v bistvu enak prvemu nadstropju le z manjšimi odstopanji pri številu oziroma velikosti posameznih prostorov.

Zasnova kletnih garaž obsega tri etaže, bruto površine 1188 m2 na etažo. Celotna površina kletnih etaž je namenjena parkiranju in pripadajočim komunikacijam (stopnišča, rampe). Parkirna mesta so namenjena tako uslužbencem, kot tudi obiskovalcem.

Kote gotovega tlaka:
Prva klet:   - 4,08 oz. 290,12 m n.v.
Druga klet: - 6,72 oz. 287,28 m n.v.
Tretja klet:  - 9,36 oz. 284,64 m n.v.

Stopnišče

Peš dostop do etaž je preko dvoramnih stopnic, izvedenih iz armiranega betona. Stopniščni jedri sta v sredini objekta in na severovzhodni strani objekta in naravno osvetljene preko prezračevalnih jaškov na strehi. Ob glavnem stopnišču je tudi večje dvigalo, ki je povezovalo vsa nadstropja. V drugem požarnem stopnišču dvigalo ni predvideno.

Konstrukcijska zasnova

Pritličje, nadstropja so predvideni v armirano betonski izvedbi z skeletno konstrukcijo, medtem ko je klet kombinirano armirano betonska skeletna konstrukcija z ojednimi nosilnimi stenami debeline 30 cm. Polnila so povsod v nadstropjih siporeks debeline 20 (zunanje stene). Notranje predelne stene med posameznimi lokali so predvidene iz opečnih sten, ojejestransko obloženih z mavčnimi ploščami, v vmesnem prostoru med letvami je polnilo zvočne in toplotne izolacije. Debelina notranjih predelnih sten 20 cm. Medetažna konstrukcija je prav tako armirano betonska z neto višino prostorov 3,00 m (od gotovega tlaka do betonskega stropa). Svetla višina prostorov je v pritličju in prvem nadstropju 3,02 m ( 2,85 m in 20 cm spuščenega stropa), v drugem nadstropju pa 3,30 m ( 3,10 m in 20 cm spuščenega stropa).

Klet objekta ima armiranobetonsko skeletno konstrukcijo. Tloris kleti tvori mreža stebrov, okroglega preseka, dve komunikacijski jedri, ki zavetrujeta objekt in objedne stene, na zunanji strani ojačane s piloti. Armirana plošča je v prvi kleti ojačana z nosilci, ki pomagajo nositi konstrukcijo pritličja. Objekt je temeljen na armirano betonskem branastem sistemu nosilcev, ki so v presečiščih podprti z armirano betonskimi piloti. Svetla višina druge in tretje kleti je znašala 2,32 m, prve kleti pa 2,73 m oz. 2,45 m pod nosilci.

Tlaki

V pritličju je predvidena v vseh prostorih keramika, v nadstropjih atestirana guma ali enakovreden tlak po želji kupca in za zdravstvene prostore atestirana guma za  zdravstvene prostore.
V garažah je talna obloga epoxi premaz nad zalikanim cementom, na stopniščih in avli pa nedrseča keramika.

Stene

V hodnikih in delovnih prostorih stene so pleskane z latex pralno barvo, v pomožnih prostorih in sanitarijah pa obložene s keramiko (po projektu notranje opreme).
V garažah  betonske stene zgolj pleskane, na stopnišščih pa  stene pleskane z vodoodporno barvo.

Okna, senčila in vrata

Osvetlitev nadstropij je izvedena klasično z okni, z ojejestranskim odpiranjem: na ventus in okoli vertikalne osi. Vsa okna, vrata in panoramska okna so aluminijasta. Zasteklitev je izvedena z  dvojnim termopan izolacijskim steklom. Finalno  obdelana z barvnim premazom, usklajenim z barvo fasade oziroma z barvno študijo notranje opreme. Notranjih okenskih policni, zunanje  pločevinaste. Na oknih  na zunanji in na notranji strani kovinske zaščitne žaluzije, zunaj širše v barvi okenskih okenskih okvirjev, noter v barvi notranje opreme oziroma bele barve.

Fasada

Fasada je zaključena z keramičnimi, za ta namen atestiranimi ploščicami, manjših dimenzij, v barvni izvedbi usklajenimi s pogoji za gradnjo, predvidoma v zelenkasto sivi barvi. Pod zaključnim ometom je položena armirana mrežica z armaturno malto in izolacijo v debelini 100 mm, (skladno z toplotnim izračunom), ki je pritrjena na polnilo - porolitni zid. Fasadni sistem je izdelan tako, da je zagotovljen pretok vlage iz prostora

Galerija